Onze spelregels

1. De evenementen zoals City Trail Vlissingen, SuperHeroRun, trainingen, RUN DMC, De Vaart Van Vlissingen en overige evenementen van MadMen Running Zeeland worden georganiseerd door de Stichting Madammen en Meneren Running Zeeland, verder Stichting te noemen. Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door Stichting Madammen en Meneren Running Zeeland gevestigd te Vlissingen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Middelburg onder nummer 64434494, aldaar gedeponeerd. Hierna te noemen MadMen Running Zeeland. Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers, deelnemers e.d. geldt (m/v).

2. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen en deelnemen aan het evenement, geschiedt door de deelnemer voor eigen risico, in die zin dat de Stichting geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of deelname. Tevens is de Stichting niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

3. De veldheren, veldmadammen en vrijwilligers worden door de Stichting aangewezen.

4. Deelname aan evenementen is geheel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen (persoonlijk) letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Stichting.

5. Instructies en wijzigingen van politie, organisatie, begeleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan verwijdering van het evenement tot gevolg hebben.

6. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de evenementen onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing hiervoor verleend is.

7. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel aan de evenementen deel te nemen. Het is ook niet toegestaan huisdieren (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Stichting.

8. De organisatie behoudt zich het recht voor het evenement op bepaalde delen te wijzigen of in zijn geheel af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het evenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder “inschrijfgeld” wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het evenement verbonden goede doel en eventueel bestelde extra’s. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.

De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Een besluit van de Organisator om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.

9. Deelname is slechts mogelijk na aanmelding vooraf waarbij een bericht van bevestiging de deelname definitief maakt. Deelname zonder aantoonbare (hard copy) bevestiging is niet mogelijk.

10.  Aansprakelijkheid evenementen:

10.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

10.2. Indien ondanks het bepaalde in 10.1 van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

10.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

10.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het evenement. De Organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.

10.5. De deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

10.6. Sponsors van het evenement en de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.